Strategie školy

Vize

V naší mateřské škole stojí v centru výchovného procesu tři klíčové hodnoty, které formují základ našeho přístupu k předškolnímu vzdělávání: respekt a tolerance vůči ostatním, rozvoj schopnosti řešit problémy a kriticky myslet a posilování sociálních dovedností a schopnosti vyjadřovat své pocity.

1. Respekt a Tolerance: Víme, že každé dítě je jedinečné a má svou vlastní hodnotu. Naše školní prostředí je místem, kde se děti učí vzájemnému respektu a toleranci. Podporujeme rozmanitost a učíme děti akceptovat a oceňovat rozdíly mezi lidmi, což je základním kamenem pro budování harmonické a inkluzivní společnosti.

2. Řešení problémů a kritické myšlení: Povzbuzujeme děti, aby se staly aktivními a samostatnými mysliteli, kteří se nebojí hledat kreativní řešení výzev, kterým čelí. Skrze hry, projekty a každodenní situace jsou děti vedeny k tomu, aby kriticky uvažovaly, kladly otázky a hledaly alternativní řešení. Tímto způsobem se snažíme rozvíjet jejich schopnost adaptace a kreativity, což jsou klíčové dovednosti pro úspěch v neustále se měnícím světě.

3. Sociální dovednosti a schopnost vyjadřovat své pocity: Komunikace a schopnost navazovat pozitivní vztahy jsou základem pro úspěšné osobní i profesionální životy. Naše škola klade důraz na rozvoj sociálních dovedností, jako je spolupráce, sdílení a empatie. Zároveň podporujeme děti v tom, aby byly schopny rozpoznávat a konstruktivně vyjadřovat své emoce. Věříme, že tímto způsobem můžeme dětem pomoci vybudovat silný základ pro zdravý emocionální a sociální rozvoj.

Soubory ke stažení