Jak přihlásit dítě do mateřské školy

Seznam přijatých dětí do Mateřské školy Doubek Pardubice od 1. 9. 2019 naleznete v příloze na konci stránky.

                                                                        VYVĚŠENO OD 20.5. 2019 DO 3.6. 2019 

 

Zápis do mateřské školy bude pro školní rok 2019/2020 probíhat pomocí této webové aplikace

 

zapisy.pardubice.eu

 

Pomocí této webové aplikace - zapisy.pardubice.eu lze vytvořit  v termínu od 16.4.2019 do 6.5.2019 žádost o přijetí dítěte do MŠ.

 

Povinnost předškolního vzdělávání

Od 1.9.2019 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31.8.2019.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 

Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31.8.2014 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

- do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu

- nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku

- nebo může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání tj.:

a)  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj. a), b), c) je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy v den sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2019.

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením (je diagnostikováno lékařem) 

 

Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta do výše 5.000,00 Kč.

 

Vzdělávání se pro předškolní děti (tj. děti narozené 31.8.2014 a starší) poskytuje bezúplatně. 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ BUDE PROBÍHAT VE TŘECH FÁZÍCH:

1. FÁZE

16. 4. 2019 – 6. 5. 2019

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) můžete získat vyplněním elektronické žádosti na těchto internetových stránkách v období od 16.4. – 6.5.2019.

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit níže  uvedená kontaktní místa.

 

Žádost je možné dle Správního řádu podat v termínu sběru žádostí tj. od 6.5.2019 do 7.5.2019 i jinými způsoby:

Písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě nebo pomocí jiných technických prostředků za podmínky, že je podání do 5 dnů potvrzeno.

 

Důležité informace:

Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.

Žádost po vygenerování vytiskněte a neopomeňte ji nechat potvrdit DĚTSKÝM lékařem.

V případě podání žádostí na více mateřských škol vytiskněte a nechte lékařem potvrdit takový počet žádostí, na kolik mateřských škol dítě hlásíte.

Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem. 

 

Vyplňování věnujte DŮKLADNOU pozornost.

Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.

  

Podepsanou a lékařem potvrzenou žádost předáte na vybrané mateřské škole (vybraných mateřských školách) ve II. fázi zápisů, tj. 6.5.2019-7.5.2019

  

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické žádosti do mateřské školy pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně:

1. Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu

  Pernštýnské náměstí 1 (budova radnice), 530 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická, č. dveří B108, tel. 466859531, e-mail: zapisydoms@mmp.cz – po předchozí       domluvě.

2. Přímo v Mateřské škole Doubek Pardubice - hlavní pracoviště Svítkov, K Dubině 693, Mgr. Markéta Štěpánková, mobil: 605 204 672 - pouze po předchozí domluvě.

 

2. FÁZE 

6. 5. 2019 – 7. 5. 2019

8:00–12:30 13:00–16:00

Sběr přihlášek (žádostí) probíhá v termínu 6.5. - 7.5.2019 na jednotlivých mateřských školách.

Počet volných míst v konkrétní mateřské škole je uveden na těchto stránkách v záložce „Seznam škol“ – pomůže to lépe odhadnout, jaké má dítě šance na přijetí.

 

Ředitelce mateřské školy předloží zákonný zástupce v tomto termínu:

- řádně vyplněnou přihlášku,

- rodný list dítěte,

- průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,

- svůj občanský průkaz,

- případně doklad o bydlišti – např. originál nájemní smlouvy,

- doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud se liší od pobytu zákonných zástupců – např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu.

 

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost potvrzenou dětským lékařem. 

 

 3. FÁZE 

Od 15. 5. 2019

V tomto období je možné pod vygenerovaným číselným identifikátorem, který získáte při vyplňování žádosti, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v přihlášce.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v přihlášce.

 

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

 

Doplnění dětí na volná místa

Seznam mateřských škol, na kterých budou volná místa po zápisech a termíny pro příjem žádostí naleznete na webových stránkách města:

www.pardubice.eu  proklikem z hlavní stránky "Důležité informace"