Jak přihlásit dítě do mateřské školy

Seznam přijatých dětí do Mateřské školy Doubek Pardubice pro školní rok 2021/2021 naleznete od 3. 6. 2021 v příloze na konci stránky.  Jména dětí zde nahrazena číselným identifikátorem vygenerované žádosti.                                                               

Zápis do mateřské školy bude pro školní rok 2021/2022 probíhat ve třech fázích:

I. fáze – vydávání žádostí 

termín od 19. 4. 2021 do 10. 5. 2021

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy můžete získat vyplněním elektronické žádosti na  internetových stránkách -  zapisyms.pardubice.eu

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit níže uvedená kontaktní místa.

Důležité informace:

 • Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.
 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.
 • Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem. 
 • Vyplňování věnujte DŮKLADNOU pozornost. Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.

Podepsanou žádost předáte vybrané mateřské škole (vybraným mateřským školám) ve II. fázi zápisů, tj. 11. 5. 2021 - 12. 5. 2021 v čase: 8:00-12:30, 13:00-16:00 hodin.

  

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické žádosti do mateřské školy pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně:

 1. Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, oddělení školství. Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická, 1. patro, č. dveří B107, tel. 466859531, e-mail: zapisydoms@mmp.cz – po předchozí domluvě.
 2. Mateřská škola Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku. K Dubině 693, 530 06 Pardubice, Mgr. Markéta Štěpánková, tel. 605 204 672, e-mail: doubek@msdoubek.cz - pouze po předchozí telefonické domluvě

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřských školách

od 11. 5. 2021 do 12. 5. 2021 na jednotlivých mateřských školách bude organizován v čase: 8:00-12:30, 13:00-16:00 hodin.

Podání žádostí je možné:

 • osobním podáním 11. 5. 2021 do 12. 5. 2021 vždy od 8:00-12:30 a od 13:00-16:00 hodin v budově školy ve Svítkově, Miloslava Špinky 1350  - doporučujeme předchozí rezervaci termínu při vyplňování žádosti

Budete potřebovat:

 • Řádně vyplněnou žádost
 • Rodný list dítěte 

 • Doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy (jestliže chcete započítat body dle kritérií) a budou doložena jedním z následujích způsobů:

 • - předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu

  - doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese

  - doložení ověřeného písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlatníka 

  - doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

 • Případně, oznámení o individuálním vzdělávání dítěte. 
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

III. fáze – vyhodnocování řízení

Od 

V tomto období je možné pod vygenerovaným číselným identifikátorem, který získáte při vyplňování žádosti, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel(vygenerovaný číselný identifikátor) přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v žádosti.

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.