Charakteristika MŠ

Mateřská škola Doubek Pardubice je od 1. 1. 2003 trojtřídní – došlo ke spojení dvou objektů v jeden samostatný právní subjekt, a to MŠ Svítkov (hlavní pracoviště) a MŠ Lány na Důlku (odloučené pracoviště). Škola vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny s kapacitou 78 dětí a stravovaných a zajišťuje stravování pro zaměstnance. 

MŠ Svítkov se nachází v klidném prostředí vilové zástavby městského obvodu Pardubice 6, v blízkosti lesa. Jednopatrovou budovu MŠ se zvýšeným přízemím obklopuje zahrada osázená stromy a keři, domek k ukládání hraček a herní prvky. Škola využívá i nedalekou zahradu se vzrostlými stromy. 50 dětí je rozděleno do dvou věkově homogenních tříd.

 

MŠ Lány na Důlku sídlí v jedné z přízemních částí samostatně stojící jednopatrové budovy a rovněž se nachází v klidném prostředí vilové zástavby v bezprostřední blízkosti dětského hřiště. Přilehlá zahrada s bohatou zelení je rovněž vybavena herními prvky a zahradním domkem s hračkami. 28 dětí je zařazeno v jedné věkově heterogenní třídě.

 

Součástí budov obou mateřských škol je školní kuchyně.

 

Hlavním předmětem činnosti MŠ je poskytování předškolního vzdělávání a školských služeb a vykonávání činnosti mateřské školy a školní jídelny.

MŠ ve své koncepci usiluje o profesionalitu a vstřícnost při poskytování vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství, spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou; rozvíjí individuální schopnosti dítěte a jeho emoční inteligenci; vede dítě k tomu, aby získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti.

MŠ aktivně spolupracuje se zřizovatelem, s místní ZŠ, s Ekocentrem Paleta, s dobrovolnickým centrem KONEP, s tenisovým klubem, se školskými poradenskými zařízeními, s klinickým logopedem, s hokejbalovým klubem, s místními hasiči, ale především s rodiči dětí. Starší děti se účastní plavecké výuky a všechny děti se seznamují s anglickým jazykem. MŠ pořádá rozmanité akce pro děti v MŠ i mimo ni a organizuje mnoho akcí společných s rodiči dětí. Škola se účastní nad rámec svých běžných činností četných akcí kulturních, sportovních a ekologických, je úspěšná ve výtvarných soutěžích v rámci regionu i na celostátní úrovni. Vzdělávací nabídku doplňují nadstandardní aktivity - výjezdy do školy v přírodě, výuka hry na zobcovou flétnu, výtvarně pracovní kroužek a sportovní hry. Zapojujeme děti, zaměstnance školy a rodiče do třídění odpadu.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od dvou let. Přednostně jsou přijímány děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před vstupem do základní školy a děti s místem trvalého pobytu v Pardubicích. Od 1. 1. 2017 je povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení školní docházky. Od 1. 9. 2017 budou přednostně přijímány i děti čtyřleté.