Království Soviček

Třídní vzdělávací program třídy Soviček pro školní rok 2021/2022

Rok se Sovičkou

Učitelky
Martina Blažková
Martina Novotná

Charakteristika třídy

Třída Soviček  je  přizpůsobena nábytkem i pomůckami skupině 5-7 dětí, navštěvujících MŠ. Do třídy je zapsáno 25 dětí, z toho 16 chlapců a 9 dívek. Nachází se v jednopodlažní budově, součástí třídního komplexu je šatna, umývárna a WC dětí. Jedna stěna je prosklená a umožňuje vstup na zahradu. K  vybavení patří interaktivní tabule s dostatečným množstvím nainstalovaných výukových programů, didaktické pomůcky. Děti mají přístup ke všem hračkám, tělovýchovnému náčiní. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách. Při vhodném počasí probíhá odpolední činnost venku.

Zaměření třídy

Pracujeme podle ŠVP s názvem „ O Doubkovém království“. Tento program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje 3 integrované bloky: Království země, Království lidí, Království přírody s tématy, které jsou v TVP rozvinuty do podtémat. Společně  se Sovičkou (maňásek) projdeme celým rokem. Sovičky povedeme k upevňování hygienických návyků, samostatnosti, soudržnosti, kamarádství, smyslu pro čest a spravedlnost. Pravidelnými  třídními aktivitami budou: komunitní kruh, centra aktivit, hodnotící kruh, protože nám velmi záleží na názorech dětí. Předškolní příprava bude probíhat formou frontální, individuální i skupinové výuky.

Organizace dne: Království Soviček

6:00 - 7:00 Scházení všech dětí ve třídě Mravenečků, volné spontánní zájmové aktivity

7:00 - 8:00 Scházení dětí ve třídě Soviček, volné spontánní zájmové aktivity, individuální činnost dle potřeby dětí, nabízené činnosti učitelkami zaměřené na týdenní téma

8:00 - 9:30 Pohybové aktivity, zdravotně preventivní cvičení, skupinové práce, individuální činnosti, centra aktivit, logopedická prevence, osobní hygiena, dopolední průběžná svačinka, činnosti dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry a zájmovou činnost, skupinové práce, práce s integrovanými dětmi.

9:30 - 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 - 12:00 Oběd ve třídě Soviček

12:00 - 14:00 Odpočinek - poslech čtené pohádky, odpočinek s respektováním individuální potřeby spánku jednotlivých dětí. Formou klidových aktivit individuální práce s dětmi, které neusnou - práce s dětmi s odkladem školní docházky, dorovnávání nerovnoměrností ve vývoji dětí v souvislosti s přípravou na školu apod.

14:00 - 14:30 Osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 - 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové aktivity dětí ve třídě, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě.

Od 15:15h spojení dětí ve třídě Veverek.

Dohodnutá pravidla chování ve třídě 

V naší třídě máme vytvořena pravidla a písničku, která nás na ně upozorňuje.

 • Protože se rádi máme, navzájem si pomáháme.
 • Aby byla kondička, cvičí kluk i holčička.
 • Vodou ruce umyjeme, bacily tím zaženeme.
 • Je nás hodně ve třídě, potichu proto mluvíme.
 • Rychle běhat venku smíme, ve třídě však jen chodíme.
 • Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka.
 • Každá hračka má své místo, to my víme najisto.
 • Pečujeme o své zdraví a přírodu, udržujeme čistotu.
 • I když to chci jinak mít, kamaráda nesmím bít.
 • Dobré zdravé jídlo máme, prázdný talíř odevzdáme.
 • Lehneme si na chvíli, ať nám tělo zesílí.
 • A když něco porušíme, omluvou to napravíme.

Plánované akce

 • Plavání
 • Divadelní představení
 • Lyžování Ski Fanatic
 • Sběr papíru a plastu