Království soviček

Třídní vzdělávací program třídy Soviček pro školní rok 2020/21 

Rok se Sovičkou

Učitelky:
Šternberská Monika
Adamíková Alexandra

Asistent pedagoga: Václav Čermák

O třídě: Třída Soviček  je  přizpůsobena nábytkem i pomůckami skupině 5-7 dětí, navštěvujících MŠ. Do třídy je zapsáno 25 dětí, z toho 19 chlapců a 6 dívek. Nachází  se v jednopodlažní budově, součástí třídního komplexu je šatna, umývárna a WC dětí. Jedna stěna je prosklená a umožňuje vstup na zahradu. K  vybavení patří interaktivní tabule s dostatečným množstvím nainstalovaných výukových programů, didaktické pomůcky. Děti mají přístup ke všem hračkám, tělovýchovnému náčiní. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách. Při vhodném počasí probíhá odpolední činnost venku.

 

Zaměření třídy: Pracujeme podle ŠVP s názvem  O Doubkovém královstí“.

Tento program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje 3 integrované bloky: Království země, Království lidí, Království přírody s tématy, které jsou v TVP rozvinuty do podtémat. Společně  se Sovičkou (maňásek) projdeme celým rokem. Sovičky povedeme k upevňování hygienických návyků, samostatnosti, soudržnosti, kamarádství, smyslu pro čest a spravedlnost. Pravidelnými  třídními  aktivitami budou: komunitní kruh, centra aktivit, hodnotící kruh, protože nám velmi záleží na názorech dětí. Předškolní příprava bude probíhat formou frontální, individuální i skupinové výuky.

Integrované bloky:

Království lidí

 • kde se děti seznamují se členy rodiny, s rolí maminky a tatínka
 • učí se naslouchat lidem, rozumět jednoduchým pokynům, učí se mluvit, vidět, slyšet, cítit, bezpečně manipulovat a zacházet s předměty a hračkami, tvořit, ukazují, co už dovedou
 • zjišťují, která zaměstnání lidé vykonávají, učí se jednoduchá pravidla soužití
 • poznávají části těla člověka a jeho ochranu
 • hledají cestu ke spolupráci a soužití s druhými

Království přírody

 • dozví se, kdy a proč může příroda onemocnět, jak můžeme přírodě pomoci
 • seznamují se s živočichy podle místa pohybu - ve vodě, na souši, ve vzduchu, kde mají svůj domov, čím se živí
 • seznamují se s  neživou přírodou- počasí, voda, kámen, písek…
 • poznávají některé rostliny a jejich základní podmínky, které potřebuje k životu rostlina

Království země

 • seznamují se s prostředím a místem, kde žijí
 • prožívají tradice
 • objevují krásu jazyka a rozšiřují slovní zásobu
 • učí se bezpečné orientaci v silničním provozu

Ve vzdělávání se zaměříme na rozvoj komunikace a snahy domluvit se ve skupině, obohatíme vzdělávání o základní poznatky polytechnického vzdělávání s přihlédnutím k věku dítěte. K dětem přistupujeme s ohledem na jejich individuální potřeby a požadavky. Preferujeme metodu individuálního vzdělávání dítěte, uplatňujeme denně metodu prožitkového učení.

 

Plánované akce:

Plavání Soviček

Lyžování Ski Fanatic

 

Organizace dne v Království soviček


6:00 - 7:00 scházení všech dětí ve třídě Mravenečků, volné spontánní zájmové aktivity
7:00 – 8:00 scházení dětí na svých třídách - volné spontánní zájmové aktivity, individuální činnost dle potřeby dětí, nabízené činnosti učitelkami zaměřené na týdenní téma
8:00 - 9:45 zdravotně preventivní cvičení a další pohybové aktivity, centra aktivit, skupinové práce, individuální činnosti, logopedická prevence, osobní hygiena, dopolední průběžná svačina, činnosti dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, zhodnocení dopoledních činností společně s dětmi
9:30 – 11:30 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30– 12:00 osobní hygiena, oběd
12:00 - 14:00 odpočinek - poslech čtené pohádky, odpočinek s respektováním individuální potřeby spánku jednotlivých dětí. Formou klidových aktivit individuální práce s dětmi, které neusnou - práce s dětmi s odkladem školní docházky, dorovnávání nerovnoměrností ve vývoji dětí v souvislosti s přípravou na školu apod.
14:00 - 14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30 – 17:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí na školní zahradě.
Od 15:00h spojení dětí ve třídě Veverek.

Distanční výuka

fotografie zaslané z výuky doma:

 

 

 

 

 

 

 

Jituška
Lukášek
Ríša
Kubík
Kubík
Péťa
Mareček
Vojtík P.
Kubík F.
Lvíček
Kristýnka
Verunka
Vojtík P.
Vojtík Žlumov
Jituška
Vojtík P.
Lvíček
Péťa K.
Děkujeme Kubovi, že na nás nezapomněl se sběrem papíru.
Kristýnka
Vojtík Ž.
Vojtík M.
Lvíček
Péťa K.
Jituška
Jituška
Vojtík Ž.
Kristýnka
Lvíček
Péťa K.
Jituška
Tobík
Vojtík P.
Vojtík P.
Péťa Š.
Výrábění knížky. Pohádka O dvanácti měsíčkách
O dvanácti měsíčkách - čelenky, nácvik na besídku
Pohádky nás baví a budeme hraví - pečení "měsíčků"
Pohádky nás baví a budeme hraví - pečení "měsíčků"
Pohádky nás baví a budeme hraví - pečení "měsíčků"
Pohádky nás baví a budeme hraví - pečení "měsíčků"
Pohádky nás baví a budeme hraví - pečení "měsíčků"
Pohádky nás baví a budeme hraví - pečení "měsíčků"