Realizované projekty

Mateřská škola je zapojena do dotačního programu Bezplatné školní stravování Pardubického kraje
ve školním roce 2023/2024

 Tento projekt je realizován v rámci výzvy č. 03_22_026 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Operačním programu Zaměstnanost plus.

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2023

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2024

Dobrovolnická spolupráce s organizací KONEP

Vzájemná spolupráce s dobrovolníky seniory v naší škole je prodloužena do 30. 6. 2024.

Mateřská škola je zapojena do programu z OP JAK Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I s projektem MŠ Doubek - šablony IV.

zahájení projektu: 1. 7. 2023

ukončení projektu: 30. 6. 2025

výše dotace: 599.526 Kč

 

Dotace byla získána na:

1. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

2. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

 

Mateřská škola získala v letech 2021 - 2023 finanční podporu z OP VVV  ve výzvách Šablony III pro MŠ a ZŠ s projektem Mateřská škola Doubek - III.

zahájení projektu: 1. 9. 2021

ukončení projektu: 30. 6. 2023

výše dotace: 334.579 Kč

 

Dotace byla získána na:

1. Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ 

2. Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ

3. Projektový den ve výuce

 

Mateřská škola je zapojena do projektu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Mateřská škola získala v roce 2019 finanční podporu z OP VVV  ve výzvách Šablony II pro MŠ a ZŠ.

zahájení projektu: 1. 4. 2019

ukončení projektu: 31. 8. 2021

výše dotace: 494.877 Kč

 

Dotace byla získána na:

1. Školní asistent – personální podpora MŠ

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Polytechnické vzdělávání)

3. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostředictvím supervize

4. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

5. Spolupráce pedagogů - nové metody ve čtenářské pregramotnosti, inkluze, polytechnického vzdělávání

 

 

Mateřská škola získala v roce 2017 finanční podporu z OP VVV  ve výzvách Šablony pro MŠ a ZŠ.

Dotace byla získána na:

1. Školní asistent – personální podpora MŠ

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)

3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

4. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Tento projekt byl 31. 12. 2018 úspěšně ukončen.

 

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121.0000059 Veřejně prospěšné práce

 

V letech 2015 - 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 bylo v Mateřské škole Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP částkou 129 914 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 107 023,15 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj. 22 890,85 Kč.

 

 

 

Soubory ke stažení