Spolupráce rodičů a mateřské školy

Naše MŠ spolupracuje s rodiči i jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a k prohloubení vzájemného výchovného působení MŠ, rodiny a veřejnosti.

Snažíme se o to, aby mezi zaměstnanci školy a rodiči panovala oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

Odpovědnost, práva a povinnosti jsou zakotveny ve školním řádu školy. Dlouhodobá praxe nám ukazuje, že informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání, jsou důležitým předpokladem komunikace a spolupráce a že vztahy MŠ s rodiči dětí ovlivňují výsledek pedagogické práce.

Ve spolupráci s rodiči uskutečňujeme různé aktivity, které napomáhají k dobrému chodu školy:

 • schůzka s novými rodiči (seznámení – co má dítě umět v určitém věku)
 • informativní schůzky s rodiči
 • individuální neformální rozhovory s rodiči (dle naléhavosti, zájmu - problémové děti)
 • spolupráce rodičů s učitelkou logopedkou
 • možnost rodičů spolupodílet se na utváření ročního plánu školy (názory rodičů), směřovat společně k určeným cílům
 • ukázky práce s dětmi (námět, technika, záměr), výstavky v prostorách školy
 • kdykoliv dle zájmu rodičů - návštěva v MŠ, sledovat zapojení dítěte do činnosti
 • informativní nástěnky - aktuální téma pro rodiče - činnost školy

Možné formy spolupráce

 • za pomoci rodičů zajištění výletu, popř. školy v přírodě
 • pomoc při drobnějších opravách 
 • sponzorství ze strany rodičů
 • návštěva zajímavých pracovišť rodičů 
 • jednodenní (dvoudenní) výlet s rodiči 
 • vánoční nadílka - pečení  a zdobení vánočního cukroví společně s rodiči
 • karneval pro děti i rodiče
 • tvořivá odpoledne - např. podzimní tvoření, vánoční dílna, velikonoční zvyky 
 • Den otevřených dveří pro veřejnost
 • Pohádková odpoledne – hry, pohádky, písně
 • pouštění draků, pálení čarodějnic
 • Den dětí - sportovní dopoledne
 • Cesty za zvířátky – chov zvířat
 • besídka pro maminky - rozloučení se školáky
 • účast na výtvarných aj. soutěžích – práce dětí
 • v prostoru u šaten dětí mají rodiče možnost nahlédnout do školního řádu, školního vzdělávacího programu, směrnic a vyhlášky o předškolním vzdělávání
 • nabízíme rodičům možnost zapůjčení odborné literatury
 • doporučujeme PPP - pomoc problémovým dětem, odklady školní docházky - plány rozvoje dětí, spoluúčast rodičů
 • MŠ získává informace od rodičů prostřednictvím anket formou dotazníkového šetření

  Informace o rodině a dětech jsou důvěrné informace, se kterými pracují pouze učitelky a ředitelka.