Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Zápis do mateřské školy bude pro školní rok 2020/2021 probíhat ve třech fázích:

I. fáze – vydávání žádostí 

termín od 20. 4. 2020 do 12. 5. 2020

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy můžete získat vyplněním elektronické žádosti na  internetových stránkách -  zapisyms.pardubice.eu

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit níže uvedená kontaktní místa.

Důležité informace:

 • Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.
 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.
 • Potvrzení od lékaře není potřeba. V žádosti naleznete čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a svým následným podpisem toto prohlášení stvrdíte. 
 • Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem. 
 • Vyplňování věnujte DŮKLADNOU pozornost. Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.
 • Podepsanou žádost předáte vybrané mateřské škole (vybraným mateřským školám) ve II. fázi zápisů, tj. 11. 5. 2020 - 15. 5. 2020.

  

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické žádosti do mateřské školy pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně:

Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, oddělení školství. Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická, 1. patro, č. dveří B107, tel. 466859531, e-mail: zapisydoms@mmp.cz – po předchozí domluvě.

Mateřská škola Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku. K Dubině 693, 530 06 Pardubice, Mgr. Markéta Štěpánková, tel. 605 204 672, e-mail: doubek@msdoubek.cz - pouze po předchozí telefonické domluvě

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřských školách

od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 na jednotlivých mateřských školách bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání žádostí je možné:

 • zasláním do datové schránky školy se všemi přílohami (datovou schránku musí mít fyzická osoba - zákonný zástupce dítěte, nesmí to být firma)
 • zasláním vytištěné, podepsané a se všemi přílohami poštou (nejlépe doporučeně)
 • e-mailem se všemi přílohami - pouze, jestliže má zákonný zástupce elektronický podpis (nelze poslat prostý e-mail)
 • osobním podáním 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 vždy od 8:00-10:00 a od 15-17hodin u hlavního vchodu budovy školy ve Svítkově, K Dubině 693 v obálce zaměstnanci školy - nutná předchozí rezervace termínu při vyplňování žádosti

Dopis, datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem, obálka bude obsahovat:

 • Řádně vyplněnou žádost
 • KOPII rodného listu dítěte - nutné
 • Kopii očkovacího průkazu
 • Doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy (jestliže chcete započítat body dle kritérií) a budou doložena jedním z následujích způsobů:

            - předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k                    užívání objektu

           - doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese

           - doložení ověřeného písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného                     rodinného vztahu žadatele a vlatníka 

           - doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

 • Případně, oznámení o individuálním vzdělávání dítěte. 
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

III. fáze – vyhodnocování řízení

Od 18. 5. 2020

V tomto období je možné pod vygenerovaným číselným identifikátorem, který získáte při vyplňování žádosti, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel(vygenerovaný číselný identifikátor) přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v žádosti.

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.