Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do mateřské školy bude pro školní rok 2021/2022 probíhat ve třech fázích:

I. fáze – vydávání žádostí 

termín od 19. 4. 2021 do 10. 5. 2021

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy můžete získat vyplněním elektronické žádosti na  internetových stránkách -  zapisyms.pardubice.eu. 

V případě, že nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit níže uvedená kontaktní místa.

Důležité informace:

 • Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.
 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.
 • Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem. 
 • Vyplňování věnujte DŮKLADNOU pozornost. Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek.
 • Podepsanou žádost předáte vybrané mateřské škole (vybraným mateřským školám) ve II. fázi zápisů, tj. 10. 5. 2021 - 14. 5. 2021 v čase: 8:00-12:30, 13:00-16:00 hodin.

  

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické žádosti do mateřské školy pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně:

Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, oddělení školství. Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice, Ing. Iva Kamenická, 1. patro, č. dveří B107, tel. 466859531, e-mail: zapisydoms@mmp.cz – po předchozí domluvě.

Mateřská škola Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku; Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice, Mgr. Markéta Štěpánková, tel. 605 204 672, e-mail: doubek@msdoubek.cz - pouze po předchozí telefonické domluvě

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřských školách

od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 na jednotlivých mateřských školách bude organizován v čase: 8:00-12:30, 13:00-16:00 hodin.

Podání žádostí je možné:

 • osobním podáním 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 vždy od 8:00-12:30 a od 13:00-16:00 hodin v budově školy ve Svítkově, Miloslava Špinky 1350  - doporučujeme předchozí rezervaci termínu při vyplňování žádosti
 • datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv z pracovní datové schránky)
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail)
 • doporučeně poštou na adresu: Markéta Štěpánková, ředitelka školy, Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice (v tomto případě, vzhledem k možnosti pozdního doručení, oznamte zaslání poštou e-mailem: doubek@msdoubek.cz nebo telefonicky: 605 204 672)

Budete potřebovat:

 1. řádně vyplněnou PODEPSANOU žádost, potvrzenou dětským lékařem,
 2. rodný list dítěte,
 3. průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,
 4. svůj občanský průkaz,
 5. doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu,
 6. případně doklad o bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
 7. Případně, oznámení o individuálním vzdělávání dítěte. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

III. fáze – vyhodnocování řízení

Od 24. 5. 2021

V tomto období je možné pod vygenerovaným číselným identifikátorem, který získáte při vyplňování žádosti, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel(vygenerovaný číselný identifikátor) přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v žádosti.

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.